Oppdatering tilbudsforespørsel på dykkerutstyr


Den 25. mars 2021 gikk fristen for å levere tilbud på dykkerutstyr ut. Det er gledelig å se at vi har mottatt en rekke gode tilbud. 


Tilbudsforespørsler er sendt direkte til generalsekretæren, men på grunn av fødselspermisjon ble spørsmålene som kom inn fulgt opp av øvrige ansatte i administrasjonen på vår felles e-post for raskere respons. 


Tilbudsforespørsel: Innkjøp av dykkerutstyr


Dykketinget 2020 vedtok enstemmig innkjøp av «fasilitering av utstyr til kurs» i forbindelse med budsjett for 2020 og 2021. I etterkant av dykketinget ble det nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av tre personer (hvorav to instruktører) og en fra administrasjonen som sekretær, som jobbet fram dokumentene til
tilbudsforespørselen.


Dokumentene ble lagt fram og ble vedtatt etter noen justeringer på FS-møte 1-21 i slutten av januar 2021. Dokumentene følger NDF rutiner for innkjøp av utstyr som ble vedtatt på FS-møte 8-20 og ligger åpent ute på ndf.no. Kontrollutvalget har gitt sine tilbakemeldinger på rutiner for innkjøp av utstyr, og det er de som sikrer at dette blir fulgt. 


Prosessen videre er at administrasjonen vil anonymisere tilbudene før arbeidsgruppen vil lage en innstilling til forbundsstyret. Forbundsstyret vil vurdere innstillingen og tilbudene på FS-møte 4-21 som etter planen avholdes i Ålesund 30. – 2. mai. 


Ved utsendelse av tilbudsdokumentene ble følgende tildelingskriterier lagt fram: 

  • Kvalitet 50%
  • Pris 30%
  • Garantiperiode, rutiner for etter håndtering og service 10%
  • Organisasjonens økonomiske og faglige kapasitet 10%


Vi ser fram til å fortsette prosessen etter påske og håper at utstyret som kjøpes inn blir godt brukt i ulike regioner i hele landet. Kursutstyret skal være tilpasset ulike dykkeskoler og brukes allerede i dag blant annet hos i BSI-SUB, NTNU-DG og Drammen Dykkesenter.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!


Kontaktperson

Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Norges Dykkeforbund
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271[Tilbake]

 Makeweb CMS