Ønsker din klubb å heve kompetansen, sette i gang rekrutteringstiltak, arrangere samlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? Søk om aktivitetsstøtte fra Norges Dykkeforbund.

NDF har tilskuddsordninger til aktivitet. Norges Dykkeforbunds aktivitetsstøtte er rettet mot klubber som ønsker å iverksette forskjellige tiltak og prosjekter for å styrke aktivitetstilbudet i sin klubb og redusere enkeltmedlemskapets kostnader.

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet i klubbene, gjennom å forbedre kontinuiteten og kompetansen i lagene. Aktivitetsstøtten er først og fremst beregnet for barn, ungdom, unge voksne og parautøvere. Alle tiltak som mottar støtte, må kunne forankres i ett eller flere av målene i «Norsk Dykking vil»

Send kortfattet søknad til dykking@nif.idrett.no

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Rekrutteringstiltak og -kampanjer rettet mot rekrutteringen av nye medlemmer.
 • «Moro-under-vann-tiltak» og lavterskelarrangementer
 • Tiltak rettet mot å opprette eller forbedre nye idretter/grupper/aktivitetstilbud.
 • Tiltak mot å starte opp nye klubber
 • Kompetansehevende tiltak
 • Hall- og baneleie, dersom disse kostnadene er knyttet til et avgrenset tiltak, arrangement eller prosjekt.

Det kan søkes om støtte til deltakelse og arrangering av kurs med mål om å styrke tilbudet i klubben. Eksempelvis:

 • Deltakelse på dommer-og trener kurs
 • Arrangere sikkerhetskurs, livredningskurs, HLR-kurset i egen klubb/region
 • Arrangere klubb- og regionskurs for utdanning av nye instruktører og trenere i egen klubb

 • Oppstart av satsningsmiljøer i våre konkurransegrener

 • Tiltak for å utvikle kompetansen i klubben/laget

 • Støtte til unge utøvere som deltar på seniorlandslag

 • Støtte til ungdom som deltar på junior eller seniorlandslag

 • Støtte til reise og konkurranser for utøvere under 23 år

 • Rekrutteringsdag for nye medlemmer – prøveaktiviteter.
 • Utdanning av instruktører og trenere i klubb
 • Turneringer/samlinger for u/23
 • Dommerkurs
 • Lokale eller regionale sikkerhetsdager
 • Fridykkercamp for barn og ungdom
 • Dekke kostnader for unge – «Økonomi som barriere for barn og ungdom»
 • Jevnere kjønnsbalanse lokalt og regionalt
 

Øvrig informasjon

 • Innkjøp av utstyr til eksisterende idretter (Vi minner om utstyrsordningen «Spillemidler til utstyr»)

 • Personlig utstyr

 • Kioskutgifter

 • Deltagelse/arrangering på/av banketter

 • Faste utgifter til halleie

 • Løpende driftskostnader

 • Klubben kan søke når som helst.

 • Søknader behandles fortløpende og innen tre uker, men NDF forbeholder seg retten til lenger behandlingstid i spesielle tilfeller. Søker vil få beskjed om dette.

 • Det er ikke mulighet til å søke om støtte til tidligere gjennomførte tiltak.

 • Ved å søke, samtykker klubben at informasjon i KlubbAdmin blir brukt. Her sjekkes det om idrettslaget har betalt medlemskontingent og andre fakturaer til NDF, samt kontonummer.

 • Kontonummer skal alltid tilhøre klubben.

 • Alle midler som blir tildelt skal gå via styret i klubben.

 • Klubben må ha godkjent elektronisk medlemsregister for å kunne motta støtte.

 • Det er de til enhver tid gjeldende retningslinjer for tildeling som blir lagt til grunn i behandlingen av innkomne søknader. NDF forbeholder seg likevel retten til å bruke skjønn i behandlingene.

 • Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvor ofte en klubben kan søke om

  aktivitetsstøtte, men ved et høyt antall søknader fra samme klubb vil vi kunne prioritere andre søknader for å sikre at flere lag drar nytte av støtteordningen.

 • Søknader med samarbeid mellom klubber vil bli prioritert.

I utgangspunktet er maksimal støtte 15 000kr, men når potten er tom vil ikke andre søknader bli godkjent. I spesielle tilfeller der tiltak involverer mange deltakere eller flere klubber kan maksimalt søknadsbeløp overstiges

Rapportering

Det skal som hovedregel leveres en kort rapport med oversikt over hva midlene er benyttet til, og en klubbrapport som kan publiseres på ndf.no.

Hvis aktiviteten ikke gjennomføres kan pengene kreves tilbake.

 

Stian Olsen Kaiander
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær

E-post: stian.olsen@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Daglig ledelse, personalansvar, budsjett og regnskap.Virksomhetsplan, samfunnsansvar, ryddeaksjoner. Vitenskap

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond