IK-systemet overordnede mål er at:

 • Aktivitetene i klubben blir planlagt og gjennomført innenfor trygge rammer
 • Uønskede hendelser blir håndtert etter anerkjente nødprosedyrer for å redusere det potensielle skadeomfanget
 • Uønskede hendelser blir fulgt opp og evaluert, slik at IK-systemet kan forbedres i fremtiden

Noen kjennetegn på et fungerende IK-system:

 • Klubbens aktiviteter gjennomføres i tråd med gjeldende bestemmelser i IK-permen
 • IK-permen oppdateres årlig på bakgrunn av nye erfaringer og kunnskap
 • Medlemmene har tilgang til IK-permen og kjennskap til innholdet
 • Styret og sikkerhetslederen oppfordrer til å tenke og praktisere sikkerhet i henhold til bestemmelsene i IK-permen
 • Uønskede hendelser blir rapportert og håndtert videre slik at alle medlemmene kan lære av dem

Klubbens IK-system praktiseres etter de fire modulene planlegge, utføre, evaluere og forbedre. Sammenhengen mellom disse modulene beskrives som «klubbens etterlevelse og utvikling av bestemmelsene i IK-permen». Å opprettholde et fungerende IK-system er et kontinuerlig sirkulært forbedringsarbeid:

 1. Først planlegger vi aktivitetene gjennom å kartlegge potensiell risiko, og iverksette tiltak for å redusere risikoen
 2. Deretter utfører vi aktivitetene i tråd med de tiltakene som er iverksatt
 3. Når aktiviteten er gjennomført evaluerer vi aktiviteten for å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes
 4. Funnene fra evalueringen bruker vi til å forbedre IK-systemet for fremtiden

Modell som viser hvordan vi opprettholder et fungerende IK-system gjennom et kontinuerlig sirkulært forbedringsarbeid.

IK-permen beskriver hvordan aktivitetene i klubben kan gjennomføres for å unngå skade eller sykdom, for eksempel gjennom instruksen som beskriver hvordan dykkeleder bør opptre, eller via  retningslinjene som beskriver hvordan dykking fra båt bør foregå. Den beskriver også hvordan en uønsket situasjon bør håndteres via en alarm- og handlingsplan som inneholder skadebegrensende nødprosedyrer.

Internkontroll bør være både oversiktlig og enkelt. For å oppnå det bør IK-permen begrenses til kun å omhandle de aktivitetene som klubben planlegger og utfører. På denne måten blir innholdet mer relevant for klubbens medlemmer.

Som et eksempel ser vi for oss en liten klubb med 20 medlemmer, som kun praktiserer apparatdykking. De har en liten kompressor og en båt.

Klubben vår trenger en oversiktlig og enkel IK-perm som er begrenset til deres aktiviteter:

 • Klubbens overordnede målsetting. Beskriver hva klubben ønsker å utrette gjennom sin daglige drift, og hvilken kultur de ønsker å stå for.
 • Organisering og ansvar. Inneholder et organisasjonskart, beskriver roller og ansvarsfordeling blant de tillitsvalgte.
 • Risikovurdering og sikkerhetstiltak. Beskriver forventede risikomomenter i forbindelse med klubbens planlagte aktiviteter, klubbens utstyr (eks båt og kompressor) og hvordan disse kan håndteres.
 • Alarmplan. Er en prosedyre som forklarer på en enkel måte, hvordan de effektivt igangsetter kritisk redningsarbeid i en nødsituasjon.
 • Handlingsplan ved ulykke. Inneholder flere ulike nødprosedyrer som forteller hvordan de iverksetter og opprettholder skadebegrensende tiltak ulike typer nødsituasjoner.

 

IK-permen bør være et levende dokument, som oppdateres årlig av styret i samråd med sikkerhetslederen. Oppdateringen bør komme på bakgrunn av ny kunnskap og erfaringer gjennom det siste året.

Trykk her for å laste ned Norges Dykkeforbund sin HMS-plan

 

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond